ТРОЯТЕХ    TROYATEH

Проекти

02.05.18 - Информация за сключен договор / вижте повече - doc
на основание проведена процедура «Избор с публична покана» с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни ДМА.

* * *

16.04.2018 - Информация за сключен договор / вижте повече - doc
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, бе проведена процедура за определяне на изпълнител за “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни ДМА.

* * *

Фирма „ТРОЯ ТЕХ” ООД
сключи на 30.11.2017 г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0273-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Разширяване на производствения капацитет на "Троя тех" ООД чрез внедряване на енергийно ефективни решения“, финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-3.001„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Общата стойност на планираната по проекта инвестиция е 785 896.64 лв., от които безвъзмездната финансова помощ в размер на 556 903.64 лв. (от които 473 368.10 лв. Европейско и 83 535.54 лв. национално съфинансиране) и 228 993.00 лв. собствено съфинансиране.

вижте повече - pdf

* * *

23.02.2018
"ТРОЯ ТЕХ" ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0273-C01 провежда процедура с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни ДМА, включващи:

Обособена позиция 1: Мултиагрегатна машина - 1 бр.
Обособена позиция 2: CNC Дървообработващ център - 1 бр.
Обособена позиция 3: Автоматична линия за шлайфане на извити детайли от четирите страни - 1 бр."

свалете архив - rar